ټولو هغه پورته ژبو ته وګورې؟ مونږ د ګوبل وایسزخبرونه ترجمه کوؤچې د نړۍ هر وګړۍ ته رسنۍ شتون ولری

خبرونه په اړه Human Rights

وبښئ، هېڅ ځړونې ونه موندل شوې